Zaposlenici

V. d. direktorica

Nedžada Alispahić, mr. zdravstvene njege i menadžmenta


Pedagog škole

Adil Sokolić, mr. pedagogije i psihologije


Bibliotekar

Selvir Hadrović, prof. historije (raspoređen na poslove bibliotekara)


Administrativno-finansijska služba

Aida Šehović, sekretarica

Sabina Telalović, dipl. oec. –  knjigovođa


Nastavničko vijeće

Nisveta Bolić, profesor S-H jezika i historije književnosti naroda i narodnosti SFRJ,  nast. Bosanskog jezika i književnosti

Selma Kavazović, profesor Bosanskog jezika i književnosti naroda BiH,  nast. Bosanskog jezika i književnosti

Zumreta Hasić, profesor Bosanskog jezika i književnosti,  nast. Bosanskog jezika i književnosti

Elma Bektašević-Mehović, profesor književnosti naroda Bosne i Hercegovine i Bosanskog jezika, nast. Bosanskog jezika i književnosti  (zamjena)

Anida Mukić-Bjelić, profesor Bosanskog jezika i književnosti, nast. Bosanskog jezika i književnosti

Jadranko Kovačević, profesor Engleskog jezika i književnosti, nast. Engleskog  jezika

Nisveta Smajlović, profesor Engleskog jezika, nast. Engleskog jezika

Selma Ljuca, profesor Engleskog jezika i književnosti, nast. Engleskog jezika

Marijana Grebenar, profesor Francuskog jezika i književnosti i profesor Latinskog jezika i Rimske književnosti, nast. Latinskog jezika

Ivana Milošević, bakalaureat/bachelor latinskog jezika i rimske književnosti i italijanskog jezika i književnosti, nast. Latinskog jezika (bolovanje)

Muhiba Mujić, profesor historije, nast. Latinskog jezika (zamjena)


Adnan Adilović, prof. za fiz. kulturu, nast. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Džermanina Krdžalić,  profesor za fizičku kulturu, nast. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Sanjin Aldobašić, prof. sporta i tjelesnog odgoja, nast. Tjelesnog i zdravstvenog odgoja


Senija Krličević, diplomirani inžinjer elektrotehnike, nast. Informatike

Emir Hodžić, profesor matematike i informatike, nast. Informatike i matematike

Almina Telalović, profesor matematike i informatike,  nast. Matematike


Jadranko Čimić, profesor historije, nast. Historije

Selim Jusić, profesor historije, nast. Historije

Elma Saltagić, profesor filozofije i sociologije, nast. Demokratije i ljudskih prava

Refik Čajić, diplomirani politolog, nast. Demokratije i ljudskih prava

Jasmina Dizdarević, diplomirani profesor matematike i fizike, nast. Fizike

Anisa Šehić, magistar matematike i fizike,  nast. Fizike

Medina Barčić, Bachelor primijenjene fizike, nast. Fizike

Muris Zahirović, bakalaureat/bachelor matematike i fizike, nast. Fizike


Hidajet Hadžimuhović, profesor biologije, nast. Biologije

Senada Halilović-Avdagić, magistar biologije, usmjerenje mikrobiologija, nast. Biologije

Belma Polić, profesor biologije,  nast. Biologije

Mura Mešić, magistar biologije-mikrobiologija, nast. Mikrobiologije sa epidemiologijom


Medina Zoronjić-Hurtić, diplomirani inžinjer hemije, nast. Hemije

Mirela Krivdić, diplomirani inžinjer kemije, nast. Hemije

Saudin Sinanović; profesor hemije, nast. hemije

Jasenko Mirčić, profesor biologije i kemije, nast. Hemije


Tarik Hasanić, magistar društvenih nauka iz područja psihologije, nast. Psihologije i pedagogije


Muris Ribo, diplomirani profesor Islamskih nauka (hadis), nast. Islamske vjeronauke

Hamdija Čabaravdić, profesor islamske pedagogije, nast. Islamske vjeronauke

Elvedin Hodžabegović, magistar religijske edukacije, nast. Islamske vjeronauke

Adem Nušinović, magistar religijske edukacije, nast. Islamske vjeronauke

Stefan Savić, bakalaureat teologije, nast. Pravoslavne vjeronauke


Aida Zlotrg, diplomirana medicinska sestra, nast. Socijalne medicine, higijene i zdravstvene zaštite

Alis Kozica, dr, nast. Patologije i patofiziologije

Selma Omeragić, dr, nast. Bolesti čula, nast. Bolesti nervnog sistema

Suad Bašić, dr, nast. Urgentne medicine

Almira Klico, mr ph., nast. Farmakologije, nast. Zaraznih bolesti, nast. Patologije i patofiziologije

Amra Bjelić-Babić, doktor stomatologije, nast. stručnih predmeta za zubne tehničare

Selma Mulahmetović, doktor stomatologije, nast. stručnih predmeta za zubne tehničare

Lejla Imamović-Hamzić, doktor dentalne medicine, profesor stručnih predmeta za zubne tehničare, nast. Anatomije i fiziologije čovjeka

Amela Kulenović, doktor stomatologije, profesor Anatomije i fiziologije čovjeka, nast. Psihijatrije


Alić Merima, zubni tehničar, nast. Praktične nastave

Džidić Indir, zubni tehničar, nast. Praktične nastave

Mersiha Baručija, Bakalaureat/Bachelor sestrinstva, nast. Praktične nastave

Lejla Begagić–Pelja, diplomirana medicinska sestra, nast. Praktične nastave

Fatima Zaimović, diplomirana medicinska sestra,  nast. Praktične nastave

Alisa Talundžić, viši medicinski tehničar, nast. Praktične nastave

Larisa Mehanović–Selimović, viša medicinska sestra-tehničar, nast. Praktične nastave,

Vilma Marković, diplomirana medicinska sestra,  nast. Praktične nastave

Jelena Kovrlija, diplomirana medicinska sestra, nast. Praktične nastave

Nizama Rudić–Aliefendić, doktor zdravstvenih nauka, nast. Praktične nastave

Tarik Čolaković, diplomirana medicinska sestra/tehničar, nast. Praktične nastave

Anela Čulić, diplomirana medicinska sestra/tehničar, nast. Praktične nastave

Irma Škulj, diplomirana medicinska sestra/tehničar,  nast. Praktične nastave

Uma Neimarlija–Čeliković, diplomirana medicinska sestra, nast. Praktične nastave

Maksida Hadrović, diplomirana visoka medicinska sestra, nast. Praktične nastave

Belmina Pivić, diplomirana medicinska sestra/tehničar, nast. Praktične nastave

Emra Mašić, diplomirana medicinska sestra/tehničar, nast. Praktične nastave

Amra Delić, diplomirana medicinska sestra/tehničar, nast. Praktične nastave – pripravnik

Vedad Tufekčić, diplomirana medicinska sestra/tehničar, nast. Praktične nastave

Maida Džerahović, diplomirana medicinska sestra/tehničar, nast. Praktične nastave

Selma Buljubašić, diplomirana medicinska sestra/tehničar, nast. Praktične nastave (porodiljsko odsustvo)

 

Spoljni saradnici:

Alis Kozica, dr

Selma Omeragić, dr

Suad Bašić, dr

 

Tehničko-higijenska služba

Emir Orlić, domar

Nesiba Alihodžić, radnica na održavanju higijene

Alma Durmiš,  radnica na održavanju higijene

Sabaheta Fetić, radnica na održavanju higijene

Safija Kovač, radnica na održavanju higijene

Fatima Makić, radnica na održavanju higijene

Hajrudin Musić, radnik na održavanju higijene

Rabija Šišić, radnica na održavanju higijene

Eldina Hamzić, zamjena za radnicu na održavanju higijene