Djelatnosti Škole

S  obzirom  da  škola  ima  opći  i  poseban  značaj,  godišnji  program  rada  temelji se, kako na općim principima koji su zajednički ovoj oblasti, tako i na specifičnostima same škole.  Pri  definiranju  ciljeva i  zadataka,  ispoštovane su:  zakonske  osnove,  nastavni planovi  i  programi,  pedagoški  standardi,  znanstvena  i  stručna  dostignuća,  te  iskustvo  i tradicija u radu škole.

Program se radi kako bi se odredili, kontrolirali i usmjerili:

 • ciljevi i zadaci realizacije nastavnog plana i programa,
 • efektivnost i kvalitet odgojno – obrazovnog rada,
 • organizacija rada škole,
 • racionalizacija nastave i učenja,
 • primjena postojeće i usvajanje nove tehnike i tehnologije nastave,
 • stručno usavršavanje zaposlenika škole i inoviranje nastave i nastavnog procesa,
 • postizanje boljih rezultata,
 • efektivnost pedagoške službe, kao i ostalih faktora koji utiču na odgojno-obrazovni rad.

Svrha djelatnosti Medicinske škole Zenica je zadovoljavanje odgojno obrazovnih potreba učenika, omogućavanje stjecanja znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.

Svrha nastavnog programa u Medicinskoj školi je:

 • usvojiti temeljna znanja iz prirodnih i društvenih područja, što će omogućiti razumijevanje stručnih sadržaja i nastavak obrazovanja,
 • usvojiti znanja i stavove za njegovanje i čuvanje kulturne i historijske baštine i nacionalne samosvijesti,
 • steći znanja i vještine za rad u području zdravstva,
 • steći spoznaje o profesionalnoj svijesti i odgovornosti,
 • razvijati human odnos prema čovjeku/bolesniku,
 • razvijati smisao za deontologiju, estetiku, kulturnohigijenske navike,
 • razvijati vještine komuniciranja (s bolesnikom),
 • razvijati samostalnost u radu i sposobnost za timski rad,
 • razvijati odnos za demokratske i društvene procese,
 • razvijati odnos prema zaštiti prirodnog okoliša-

Primarni obrazovno-odgojni ciljevi ove škole su regulisani važećim Nastavnim planom i programom i izmjenama Nastavnih planova i programa uz poštivanje Zakona o srednjoj školi, Pedagoških standarda i Uputstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Za realizaciju Nastavnog plana i programa Medicinske škole sa svim njegovim specifičnostima, pored redovno uposlenih, koji realiziraju Nastavni plan i program iz općeobrazovnih predmeta, osiguran je stručni kadar za stručne predmete medicinske i zubotehničke struke kao i praktične nastave. To omogućava da učenici dobiju kvalitetno obrazovanje i odgoj kao budući medicinski radnici.

Kvalitet i učinkovitost odgojno-obrazovnog rada se posebno ogleda u realizaciji sati iz praktične nastave za sva stručna zvanja na kojoj se učenici direktno upoznaju sa svojim budućim zanimanjem i svim prednostima i nedostacima tih zanimanja.

U školi se odvija odgojno-obrazovni proces s ciljem da učenici budu osposobljeni za odabrano stručno zvanje i izvrši njihova priprema za nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama.

Smjerovi: 

1. Medicinska sestra/tehničar

Nakon završenog školovanja medicinska sestra/tehničar treba da bude osposobljena za provođenje zdravstvene njege, tj. da radi na promociji i unapređenju zdravlja; prevenciji bolesti; da pomaže u dijagnosticiranju bolesti, primjeni terapije, ishrani bolesnika,  rehabilitaciji i zdravstvenom odgoju bolesnika. 

2. Zubni tehničar

Nakon završenog školovanja zubni tehničar treba da bude osposobljen za saradnju sa stomatologom, tj.  izradu nadomjestaka i pomagala u stomatologiji, npr. nadomjestaka za zube ili dijelove zuba, ali  i za izradu pomagala za ispravljanje  anomalija u rastu zuba i čeljusti.