Sekcije

R.  br. VANNASTAVNE AKTIVNOSTI BROJ GRUPA/ ODJELJENJA         BROJ UČENIKA SEDMIČNI FOND SATI GODIŠNJI FOND SATI IME I PREZIME NASTAVNIKA
A   KULTURNO-UMJETNIČKE SEKCIJE
1. Novinarska sekcija 1

1

15

15

1

1

35

35

Kovačević Jadranko

Bolić Nisveta

2. Dramsko-literarna sekcija 1

1

1

15

15

15

1

1

1

35

35

35

Mukić Anida

Kavazović Selma

Hasić Zumreta

3. Engleski klub 1

1

15

15

1

1

35

35

Smajlović Nisveta

Ljuca Selma

4.  

Antička kultura

1

1

15

15

0,5

0,5

17,5

17,5

Dauldži Ivana

Tomić Marijana

5.
B  

NAUČNO-TEHNIČKE  I  NASTAVNE SEKCIJE

1. Informatička 1 15 1 35  

Krličević Senija

2. Klub mladih fizičara 1

1

15

15

1

1

35

35

Dizdarević Jasmina

Anisa Šehić

3. Historijske znamenitosti 1 15 1 35 Selim Jusić
4.  

 

Stomatološka sekcija

1

1

1

15

15

15

1

1

1

35

35

35

Imamović-Hamzić

Mulahmetović S.

Bjelić Amra

5. Prva pomoć 1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

1

1

1

0,5

1

 35

35

35

17,5

35

Čulić Anela

Zaimović Fatima

Talundžić Alisa

Kulenović Amela

Keško Melisa

6. Promocija zdravlja i prevencija bolesti 1

1

1

15

15

15

1

1

1

35

35

35

Zlotrg Aida

Buljubašić Selma

Delić Amra

7.  

Javno zdravstvo

1

1

1

15

15

15

1

1

1

35

35

35

Baručija Mersiha

Pivić Belmina

Maksida Hadrović

8.  

Zubna tehnika

1

1

15

15

1

1

35

35

Alić Merima

Džidić Indir

9.
10.  

Hemijska sekcija

1

1

1

15

15

15

1

1

1

35

35

35

Mirčić Jasenko

Zorojić H. Medina

Sinanović Saudin

11. Ekološka sekcija 1

 

15

 

1

 

35

 

Halilović A. Senada

 

12.  

Biološka sekcija

1

1

15

15

1

0,5

35

17,5

Hidajet Hdžimuhović

Polić Belma

13. Psihološka sekcija 1 15 1 35 Hasanić Tarik
C   SPORTSKE SEKCIJE
1. Košarka 1

1

20

20

1

1

35

35

Aldobašić Sanjin

Krdžalić Džermanina

2. Odbojka 1 20 1 35 Adilović Adnan
D  OSTALE SEKCIJE
1. Kultura religija 1

1

15

15

1

0,5

35

17,5

Ribo Muris

Hodžabegović Elvedin

2.  

Eko pokret

1

1

 

15

15

 

1

1

 

35

35

 

Marković Vilma

Kovrlija Jelena

 

3. Pomoć starim i iznemoglim licima 1

 

15

 

1

 

35

 

Rudić Nizama

 

4. Bolesti ovisnosti 1

1

15

15

1

1

35

35

Begagić Pelja Lejla

Jovanović Larisa

5. Njega bolesnika i medicinsko tehničke radnje 1

1

1

15

15

15

1

1

1

35

35

35

Čolaković Tarik

Škulj Irma

Čeliković Uma

6. Seksualni odgoj i reproduktivno zdravlje 1 15 1 35 Mehanović Larisa
7. Mikrobiološka znanost 1 15 1 35 Mešić Nura
                       UKUPNO 50 740 48,5 1697,5