Zakoni i propisi

Zakonske odredbe koje se primjenjuju u obrazovnom sistemu

Zakon o srednjoj školi („Službene novine ZDK“, broj:9/17),

Zakon o obrazovanju odraslih („Službene novine ZDK“, broj: 5/14),

Zakon o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/13),

Zakon o radu ZDK („Službene novine ZDK“, broj:1/17),

Zakon o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, 29/02, 12/04, 88/07, 93/09. 41/13, 40/16),

Zakon o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj:2/98),

Zakon o javnom redu i miru („Službene novine ZDK“, broj:12/16).

Zakon o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, 39/14; 59/22)

Zakon o zaštiti na radu (“Službene novine FBiH “, broj 79/20)

Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBIH (“Službene novine FBiH”, broj: 32/01; 48/11)

Ostale zakonske odredbe na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine i Zeničko-dobojskog kantona.

Pravilnik o priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija („Službene novine ZDK“, broj:7/19),

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkom domu na području ZDK („Službene novine ZDK“, broj:3/20),

Pravilnik o kućnom redu sa etičkim kodeksom,

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o korištenju školskih sportskih dvorana na području ZDK („Službene novine ZDK“, broj:14/09),

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i đačkom domu učenika („Službene novine ZDK“, broj: 5/19),

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pedagoškom stručnom nadzoru u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika („Službene novine ZDK“, broj: 9/18),

Pravilnik o postupku utvrđivanju uslova, sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola i domova učenika („Službene novine ZDK“, broj:1/21),

Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktičn rad/praktična nastava, sadržaju i načinu vođenja jedinstvenog registra poslodavaca („Službene novine ZDK“, broj: 5/16),

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o imenovanju direktora škola („Službene novine ZDK“, broj: 1/12, 10/21),

Pravilnik o polaganju stručnog ispita i kontinuiranom stručnom usavršavanju nastavnika, stručnih saradnika i saradnika osnovnih i srednjih škola i odgajatelja u domovima učenika („Službene novine ZDK“, broj:3/20),

Pravilnik o osposobljavanju menadžmenta škole („Službene novine ZDK“, broj:15/09),

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o formiranju i radu školskih odbora („Službene novine ZDK“, broj: 1/12),

Pravilnik o praćenju i vrednovanju rada i sticanju zvanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama („Službene novine ZDK“, broj: 13/08),

Pravilnik o kriterijima o školskim nazivima i simbolima i organizaciji školskih manifestacija („Službene novine ZDK“, broj:14/04),

Pravilnik o polaganju dopunskog, razrednog i popravnog ispita u srednjoj školi („Službene novine ZDK“, broj:11/97),

Pravilnik o tehničko-zaštitnim i drugim mjerama čuvanja bibliotekačke građe („Službene novine ZDK“, broj:14/00),

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja mature u gimnaziji i srednjoj tehničkoj i stručnoj školi („Službene novine ZDK“, broj: 6/97),

Pravilnik o obrascu posebne diplome o postignutim rezultatima u srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine ZDK“, broj: 12/97),

Pravilnik o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola („Službene novine ZDK“, broj: 1/03),

Pravilnik o izboru učenika generacije u srednjoj školi („Službene novine ZDK“, broj:8/21),

Pravilnik o standardima i normativima za obrazovanje odraslih („Službene novine ZDK“, broj:1/16)

Pravilnik o sadržaju i postupku izdavanja javnih isprava u obrazovanju odraslih („Službene novine ZDK“, broj:8/18, 2/20)

Pravilnik o načinu provjere i verifikacije poslodavaca kod kojih se obavlja praktična nastava, sadržaju i načinu vođenja jedinstvenog registra poslodavaca („Službene novine ZDK“, broj:5/16),

Pravilnik o sadržaju, obliku, načinu vođenja evidencija u ustanovama za obrazovanje odraslih („Službene novine ZDK“, broj:3/18)

Javno važeći program andragoškog osposobljavanja/usavršavanja „Osnovna andragoška obuka“ („Službene novine ZDK“, broj:19/18),

Pravilnik o sadržaju, obliku, načinu vođenja i čuvanju andragoške dokumentacije („Službene novine ZDK“, broj:14/17),

Pravilnik o nostrifikaciji i ekvivalentnom prevođenju („Službene novine ZDK“, broj:5/21),

Pravilnik o polaganju stručnog ispita i kontinuiranog stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika osnovnih i srednjih škola i odgajatelja u domovima učenika („Službene novine ZDK“, broj:3/20),

Pravilnik o izvođenju ferijalne prakse u tehničkim i srodnim školama i stručnim školama („Službene novine ZDK“, broj:3/19).

Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ broj:17/22),

Načela o organizovanju i izvođenju izleta, posjeta, škola u prirodi, ekskurzija, logorovanja i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada van prostorija škole za učenike osnovnih i srednjih škola („Službene novine ZDK“, broj:14/04),

Metodologija praćenja i ocjenjivanja rada direktora, pomoćnika direktora i pedagoga („Službene novine ZDK“, broj:7/98),

Izmjene i dopune nastavnih planova i programa za tehničke i srodne i stručnne škole („Službene novine ZDK“, broj:4/15),

Pedagoški standardi za srednju školu („Službene novine ZDK“, broj: 9/04, 9/97, 11/13),

Metodologija za izradu godišnjeg programa rada svih tipova srednjih škola i doma učenika („Službene novine ZDK“, broj:7/19),

Izmjene i dopune Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška radnika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona (broj:10-34-8387/17 od 15.06.2017. godine).

Kriterij o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“, broj: 1/18),

Načela organizovanja i izvođenja izleta, posjeta, škola u prirodi , ekskurzija, logorovanja i drugih oblika odgojno – obrazovnog rada van prostorija škole za učenike osnovnih i srednjih škola („Službene novine ZDK“, broj:14/04),

Uredba o reprezentaciji i poklonima („Službene novine ZDK“, broj:5/14),

Metodologija praćenja i ocjenjivanja rada direktora, pomoćnika direktora i pedagoga („Službene novine ZDK“, broj:7/98),

Metodologija za izradu godišnjeg programa rada svih tipova srednjih škola i doma učenika („Službene novine ZDK“, broj:7/17),

Arhiva („Službene novine ZDK“, broj:20/98),

Izmjene i dopune nastavnih planova i programa za tehničke i srodne škole i stručne škole („Službene novine ZDK“, broj:12/10, 6/11, 4/15, 6/16, 3/19),

Pedagoški standardi za srednju školu („Službene novine ZDK“, broj: 9/97, 9/04, 11/13,),

Izmjene i dopune Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška radnika u osnovnim i srednjim školama na području ZDK, broj: 10-34-8387/17 od 15.06.2017. godine,

Javno važeći program andragoškog osposobljavanja („Službene novine ZDK“, broj:3/19).

Službene novine Zeničko dobojskog kantona možete pratiti na slijedećem linku

https://www.zdk.ba/sluzbene-novine